Om västgöta nation i uppsala

Nationssammankomst

Nationen är en demokratisk organisation, vilken medlemmarna själva fattar beslut om. Det sker genom nationens högst beslutande organ, nationssammankomsten eller NSK, vilken sammanträder tre gånger per termin. På NSK väljer vi bland annat förtroendevalda, röstar igenom budgetar, godkänner bokslut och röstar om stadgeändringar.

kuratelet

Det mer omfattande och dagliga praktiska arbetet - att sköta verksamheten, kontakter med medlemmar, myndigheter, ekonomi, verksamhet, etc, leds av fyra heltidsanställda studenter som bär titlarna förste, andre, tredje samt fjärde kurator. Gemensamt kallas dessa för kuratelet och förkortas oftast i talspråk till "Q".

Styrelsen

Västgöta nations styrelse består av kuratelet, inspektor och proinspektor, skattmästarna, nationsjuristen och 4 av nationen valda ledamöter. Styrelsen utser ordförande inom sig en gång per år. Styrelsen har ett övergripande ansvar för långsiktig planering på nationen och behandlar bland annat frågor om renoveringar, budget, och bokslut. Styrelsen är även ett stöd till kuratorerna samt den verksamhet som nationen bedriver.

Inspektor

Inspektorsämbetet infördes som ett obligatorium på alla nationer på 1600-talet. Tanken var att en inspektor skulle bli en moralisk drivande kraft som skulle hålla ordning på de stökiga studenterna. Inspektorns uppgift idag är inte fullt lika sträng som sina föregångares. Bland inspektorns uppgifter idag ingår att övervaka nationens löpande verksamhet, samt att representera nationerna vid högtidliga tillfällen. Västgöta nations inspektor heter Bertil Wiman och är professor i skatterätt vid Uppsala universitet. Om Bertil av någon anledning inte kan närvara tas hans uppgifter över av proinspektor. Västgöta nations proinspektor heter Margareta Svahn och är professor i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Skattmästare

Västgöta nation har två skattmästare, en som har ansvar för kapitalförvaltningen (skattmästare kapital) och en som är ansvarig för nationshuset (skattmästare fastighet). Skattmästarna är även ett stöd till kuratelet i deras dagliga arbete med ekonomi och fastighetsfrågor. Sofia Hultåker Hammarström är skattmästare kapital och Jonas Hjelmqvist är nationens skattmästare fastighet.

Ämbetsverket

Nationens olika funktioner drivs av medlemmar som frivilligt åtar sig ämbeten för en viss period. Att ha ett ämbete är att ansvara för en viss del av nationens verksamhet. Nationens ämbetsverk får till skillnad från anställd personal ingen ekonomisk ersättning för sina insatser på nationen. Istället får de visa fördelar på nationen, som förtur till vissa evenemang på nationen, och de bjuds på ämbetsmiddagar, personalfester, konferenser och annat kul. Att ha ett ämbete på nationen är ett ovärderligt tillfälle att skaffa sig vänner för livet och komma in i studentlivet på ett roligt sätt.

utskott

Nationen har en rad utskott som alla arbetar med olika områden på nationen. Utskottens ledamöter tillsätts av nationssammankomsten. Nationen har ett stipendieutskott som tillsätter stipendier, ett biblioteksutskott som arbetar med biblioteks- och kulturarvsfrågor, ett marknadsföringsutskott som arbetar med att marknadsföra nationen. Nationen har även två valberedningar; ledamotsvalberedningen som bereder val av mer ansvarstyngda poster så som styrelse- och kuratorsposter, samt ämbetsmannavalberedningen som bereder val av övriga ämbeten.

Bildkälla